Deze overeenkomst is geldig van moment van tekenen tot na de strandrit.

De algemene voorwaarde voor deelname aan een strandrit:

Verplichtingen deelnemers

 • Manege de Zwaanhoek eist dat de deelnemer over voldoende paardrij capaciteiten beschikt. 
  • op en afzadelen
  • op de juiste manier, in balans en op een paardvriendelijke manier kan lichtrijden en sturen, in alle 3 de gangen stap, draf, galop en in elke onverwachte situatie die bij het berijden van een paard kan voorkomen.
 • De deelnemer draagt een veiligheidscap, rijlaarzen of rijschoenen en lange broek, bij voorkeur een paardrijbroek.
 • De deelnemer stapt op met een opstapje onder begeleiding van de instructrice van Manege de Zwaanhoek.
 • Roken, eten en drinken op de paarden en alcohol nuttigen voor deelname aan de strandrit is niet toegestaan.
 • Het opvolgen van de instructies voor, tijdens en na de strandrit wordt van de deelnemer en meegenomen derde verwacht. Worden de instructies in de stal of de rijbak niet opgevolgd of de regels niet nageleefd, dan zijn wij genoodzaakt de deelnemer uit te sluiten van deelname. Er vindt bij uitsluiting van verdere deelname geen restitutie van de betaalde kosten plaats.
 • Wanneer blijkt dat de deelnemer niet voldoende ervaring heeft. Is Manege de Zwaanhoek genoodzaakt uit veiligheidsoverwegingen de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname. Er vindt bij uitsluiting van verdere deelname geen restitutie van de betaalde kosten plaats.
 • Rijden met Gopro op de helm/cap is niet toegestaan. Een borsttuig wel.

annulering:

 • Tot 48 uur voor aanvang van de strandrit kan er kosteloos geannuleerd worden. 
 • Bij annulering minder dan 48 uur voor aanvang van de strandrit wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Bij onverhoopte medische redenen kan u een beroep doen op uw reis - annuleringsverzekering. 
 • Indien Manege de Zwaanhoek door overmacht of onvoldoende deelname zijn verplichtingen niet na kan komen, is Manege de Zwaanhoek gerechtigd de strandrit tot 8 uur voor vertrek te annuleren. Manege de Zwaanhoek zal de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Hierbij vindt volledige restitutie van het betaalde bedrag plaats.

Aansprakelijkheid

 • Manege de Zwaanhoek is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de deelnemer van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan onze aanwijzingen in dat kader van veiligheid.
 • De deelnemer is jegens Manege de Zwaanhoek en derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf of zijn gezinsleden.
 • Manege de Zwaanhoek is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, het zoekraken en/of beschadigen van eigendommen van de deelnemer.
 • De deelnemer is op de hoogte van en accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich te allen tijde en onder alle omstandigheden kan manifesteren.
 • De klant is gehouden zich voor de genoemde risico’s minimaal te verzekeren voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en ziektekosten.
 • Manege De Zwaanhoek is slechts dan ten opzichte van de deelnemer aansprakelijk voor door deze geleden schade, indien deze schade het gevolg is van een handelen of nalaten van Manege De Zwaanhoek, dat in ernstige mate in strijd is met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van Manege De Zwaanhoek door haar moet worden betracht.
 • De aansprakelijkheid van Manege De Zwaanhoek ex artikel 6:179 BW is beperkt tot schade die het gevolg is van een handelen of nalaten in strijd met de door Manege De Zwaanhoek in het kader van haar bedrijfsvoering in acht te nemen zorgvuldigheid.
 • De aansprakelijkheid van Manege De Zwaanhoek is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onder de dekking van de door Manege De Zwaanhoek afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering valt. 
 • Voorts is de aansprakelijkheid van Manege De Zwaanhoek beperkt tot de schade welke het directe gevolg is van een handelen of nalaten in zin van het tijdelijke lid, met wie deze overeenkomst is aangegaan. Manege De Zwaanhoek is derhalve nimmer aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade op enigerlei wijze in verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
 • Manege De Zwaanhoek is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
 • De aansprakelijkheid van manege De Zwaanhoek voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor manege De Zwaanhoek zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

overig

 • Tijdens onze strandritten worden er foto’s en video’s gemaakt, deze worden z.s.m. na de rit geplaatst op de website van de manege. Ook kunnen foto’s en video’s  gebruikt worden als promotiemateriaal ten behoeve van Manege de Zwaanhoek. Wanneer u tegen publicatie bent, kunt u dit voorafgaande aan de strandrit doorgeven aan Manege de Zwaanhoek.